วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การตั้งพระภูมิตามหลักฮวงจุ้ย


พระภูมิตามหลักฮวงจุ้ย


          การเข้าทำพิธีบูชาไหว้ขอพรจากพระภูมิต้องเข้าไหว้ให้ถูกทิศทาง  หากเข้าไปยืนไหว้ทางทิศที่พระภูมินอนหันศีรษะไปในแต่ละวัน  ท่านจะไม่ยอมรับเครื่องสังเวยหรือที่กล่าวว่าพระภูมิให้โทษ  หากไปยืนไหว้ทางปลายเท้าท่านย่อมยินดีปราโมทย์ยอมรับเครื่องสังเวยและให้พรแก่เจ้าภาพ
จึงควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของบูรพาจารย์  ซึ่งท่านได้แนะนำไว้ ดังนี้
วันอาทิตย์   เจ้ากรุงพาลี  นอนหันศีรษะไปทิศบูรพา(ตะวันออก)  เท้าไปทิศประจิม(ตะวันตก)
วันจันทร์  เจ้ากรุงพาลี  นอนหันศีรษะไปทิศอาคเนย์(ตะวันออกเฉียงใต้)  เท้าไปทิศพายัพ(ตะวันตกเฉียงเหนือ)
วันอังคาร  เจ้ากรุงพาลี  นอนหันศีรษะไปทิศทักษิณ(ใต้)  เท้าไปทิศอุดร(เหนือ)
วันพุธ เจ้ากรุงพาลี  นอนหันศีรษะไปทิศหรดี(ตะวันตกเฉียงใต้)  เท้าไปทิศอีสาน(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันพฤหัสบดี  เจ้ากรุงพาลี  นอนหันศีรษะไปทิศประจิม(ตะวันตก)  เท้าไปทิศบูรพา(ตะวันออก)
วันศุกร์  เจ้ากรุงพาลี  นอนหันศีรษะไปทิศอุดร(เหนือ)  เท้าไปทิศทักษิณ(ใต้)
วันเสาร์  เจ้ากรุงพาลี  นอนหันศีรษะไปทิศพายัพ(ตะวันตกเฉียงเหนือ)  เท้าไปทิศอาคเนย์(ตะวันออกเฉียงใต้)
สำหรับศาลพระภูมิที่หันหน้าศาลไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไหว้ได้ทุกวันไม่มีวันห้าม
ที่มา: ตำราพระภูมิ โดย ร้อยตรีทองคำ ยิ้มกำภู  อ.พิศ เพ็ญรัชฏ์
ปัจจุบันสถานที่ตั้งพระภูมิบางครั้งจำกัด  โหรหรือพราหมณ์ที่ทำพิธีตั้งศาลจึงกำหนดเพียงว่าหน้าศาลพระภูมิหันไปทิศใด วันที่ท่านหันศีรษะไปทิศนั้นไม่ควรเข้าไหว้ด้านหน้าศาลหรืองดไหว้วันหนึ่ง 
การสร้างศาลพระภูมิถ้านำหลักฮวงจุ้ยมาเสริม  โดยจานศาลที่ประดิษฐานวิมานของพระภูมิไม่มีระเบียงแก้ว และบริเวณฐานที่ตั้งศาลสามารถเปิดโล่งไม่มีรั้วกั้นหรือปลูกต้นไม้เป็นรั้ว จะเป็นการดีกว่าเพราะไม่มีสิ่งใดมาจำกัดบารมีของพระภูมิและบริวารสามารถแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ การขอพรสิ่งใดจะสัมฤทธิ์ผลโดยง่ายโดยเร็ว  
ก่อสร้างฐานที่ตั้งศาลให้อยู่ในตำแหน่งองศามังกรที่ดีทั้งสี่ด้าน ขนาดฐานกว้างยาวสูงได้ระยะมงคลตามตลับเมตรฮวงจุ้ย  และเลือกสีศาลพระภูมิให้ส่งเสริมทิศที่ตั้งตามหลักเบญจธาตุได้ด้วยจะดียิ่ง
          การลาเครื่องสังเวยพระภูมิ   เมื่อเห็นว่าเวลาพอสมควร โบราณกำหนดว่าเมื่อธูปหมดดอกแล้วให้ลาเครื่องสังเวยเสีย  อย่าปล่อยไว้ให้รกเป็นที่รำคาญตาของพระภูมิหรือผู้คนที่พบเห็น 
การหมั่นทำความสะอาดศาลพระภูมิและบริเวณศาลเป็นประจำดั่งบ้านเรือนของเรา จะทำให้เกิดพลังของฮวงจุ้ยจากศาลพระภูมิ ส่งเสริมให้ผู้ทำความสะอาดผู้ไหว้ขอพรและเจ้าของสถานที่เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว
ก่อนทำการใดๆ เกี่ยวกับศาลพระภูมิทุกครั้งให้ขอขมาก่อน ด้วยถ้อยคำธรรมดาก็ได้ หรือจะใช้บทขอขมา “อิติสุขะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปัฐวีคงคา ภุมมะเทวา ขมามิหัง” ก็ได้

การจุดธูปบูชาพระภูมิ


บริวารพระภูมิหรือเจ้ากรุงพาลีหรือพระชัยมงคลที่ดูแลรักษาบ้านเรือน  มีอยู่ 4 ท่าน ชาย 3 หญิง คือ  นายจันทิศ  นายจันถี นายจันสพพระเชิงเรือนหรือจ่าสพพระเชิงเรือน  และนางจันทนา  เวลาบูชาขอพร จึงควรจุดธูป 5 ดอก ขอพรจากพระภูมิและบริวาร แต่ไม่ควรกล่าวนามท่านและบริวาร ให้กล่าวว่าพระภูมิและบริวาร 
การถวายตุ๊กตาชายหญิงในการตั้งศาลพระภูมิก็ควรจัด ตุ๊กตาชาย 3 หญิง 1 แต่ปัจจุบันร้านขายตุ๊กตาส่วนใหญ่จัดไว้ขายเป็นคู่ไม่แยกขาย
โบราณมีการตั้งศาลพระภูมิศาลเดียว เชิญพระภูมิและบริวารในสถานที่แต่ละแห่งมาอาศัยท่านก็จะประทับอยู่ตามศักดิ์และบารมีของท่าน พระภูมิจะประทับในศาล บริวารจะอยู่ที่จานศาล ที่ขึ้นอยู่จานศาลไม่ได้ก็จะอยู่ที่ฐานศาล ที่เรียกว่าอยู่ตีนโรงตีนศาล ปัจจุบันมีการประยุกต์ไปจะตั้งศาลเดียวหรือสองศาลขึ้นอยู่กับเจ้าของสถานที่และสถานที่ที่จะตั้ง
            
ถ้ามีการตั้งศาลปู่ย่าเจ้าที่ตายายเจ้าที่คู่กับศาลพระภูมิด้วย ให้จุดธูป 9 ดอก บูชาขอพรพร้อมกันทั้งสองศาลจึงจะได้ผลเร็ว  แล้วแยกปักที่ศาลพระภูมิ 5 ดอก ศาลปู่ย่าตายาย 4 ดอก
กุศลใดที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเจริญแก่ผู้นำไปใช้ขออุทิศให้บูรพาจารย์ทุกท่าน
สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง email : paulphop@hotmail.com
อ.พรภพ ปองทอง โทร. 086-6549035, 081-9529052